Lidmaatschap

Tekst hier invullen...

Het lidmaatschap van de speciaalclub bedraagt € 22,50 per jaar.

Lid worden

Wilt u lid worden, download onderaan deze pagina het inschrijfformulier in en stuur het op naar ledenadministratie@prachtvinken.nl

Nieuwe leden kunnen alleen lid worden bij machtiging voor automatische incasso.


Ledenadministratie

Graag alle zaken die betrekking hebben op: lid worden, lid blijven, adreswijzigingen, opzeggingen en alle andere informatie omtrent het lidmaatschap sturen naar de ledenadministrateur Jo Verhaar.

Liefst per e-mail, vermeld zoveel mogelijk uw adresgegevens bij deze correspondentie. ledenadministratie@prachtvinken.nl


Contributiebetaling

De contributie dient op 1 februari van het lopende kalenderjaar betaald te zijn.
Rabobank rekening NL31RABO0392802937 t.n.v. SAP&PA te Bedum onder vermelding van uw naam en adres.
Ausländer/Foreign members IBAN: NL31RABO0392802937. BIC code: RABONL2U